Евопейският парламент окончателно спира двигателите с вътрешно горене до 2035 г.

Европейският парламент е важна институция, която играе ключова роля във формулирането и приемането на законодателство в Европейския съюз. В последно време Парламентът предприема решителни стъпки в борбата с изменението на климата и намаляването на замърсяващите емисии. Едно от най-значимите решения, което бе окончателно ратифицирано е спирането на производството на двигатели с вътрешно горене до 2035 година.

С гласуване, проведено на 14 февруари (с 340 гласа „ЗА“, 279 – „Против“ и 21 – „Въздържал се“), Европейският парламент окончателно ратифицира спирането на производството на двигатели с вътрешно горене до 2035 г. с цел намаляване на замърсяващите емисии. 

Де факто гласуването задължава новите автомобили и лекотоварните превозни средства да не произвеждат никакви емисии на CO2. 

Това историческо решение на Европейския парламент има за цел да създаде по-чиста и устойчива околна среда чрез намаляване на въглеродните емисии и другите замърсители, които са свързани с изгарянето на горива във вътрешно горещи двигатели. Спирането на производството на тези двигатели до 2035 г. ще насърчи разработването и внедряването на алтернативни технологии и електромобилни решения, които са по-екологосъобразни и имат по-ниски или дори нулеви емисии.

ЕС има и междинни цели, които включват намаляване на емисиите от 55% до 2030 г. за леките автомобили и 50% за микробусите. Законодателството включва и други ключови мерки, като представянето от Европейската комисия до 2025 г. на методология за оценка и докладване на данни за емисиите на CO2 през целия жизнен цикъл на леки и лекотоварни автомобили, продавани на пазара на ЕС.

Методологията ще бъде придружена от законодателни предложения, ако е необходимо. 

До декември 2026 г. обаче Европейската комисия ще наблюдава разликата между нормите за допустими емисии и реалните данни за потреблението на гориво и енергия. Освен това Комисията ще трябва да представи методология за коригиране на емисиите на CO2, специфични за производителите. И накрая, на всеки две години, считано от края на 2025 г., Комисията ще публикува доклад за оценка на постигнатия напредък в областта на мобилността с нулеви емисии в автомобилния транспорт. 

Говорителят на Европейския парламент Ян Хуитема заяви: „Законодателството стимулира производството на превозни средства с нулеви и ниски емисии. То също така съдържа амбициозна ревизия на целите за 2030 г. и ключовата цел за нулеви емисии за 2035 г. за постигане на климатична неутралност до 2050 г. Тези цели ще осигурят яснота за автомобилната индустрия и ще стимулират иновациите и инвестициите от страна на производителите. Купуването и шофирането на автомобили с нулеви емисии ще стане по-малко натоварващо за потребителите и ще доведе до бързо развитие на пазара на употребявани автомобили. Устойчивото шофиране ще стане достъпно за всички“.

Следващи стъпки

След окончателното гласуване в пленарната зала Съветът на ЕС ще трябва официално да одобри текста преди публикуването му в Официален вестник.

Контекст

На 14 юли 2021 г., като част от пакета „Готови за 55 %“, Комисията представи законодателно предложение за засилване на стандартите за емисии на CO2 от новите пътнически автомобили и новите леки търговски превозни средства. Предложението има за цел да допринесе за целите на ЕС за климата за 2030 г. и 2050 г., да осигури ползи за гражданите и да стимулира иновациите в областта на технологиите с нулеви емисии.

Още

Това решение има голямо значение и в икономически план. Спирането на производството на двигатели с вътрешно горене ще стимулира иновациите в автомобилната промишленост и ще насърчи разработката на нови енергийни източници и алтернативни технологии. Това от своя страна ще създаде нови възможности за бизнес и инвестиции в сектора на електромобилите и чистите енергийни източници, които ще допринесат за създаването на работни места и икономически растеж.

Спирането на производството на двигатели с вътрешно горене до 2035 г. също така се очаква да има положителни екологични последствия. Намаляването на въглеродните емисии и другите замърсяващи замърсители ще допринесе за подобряване на качеството на въздуха и опазването на околната среда. Това е от съществено значение за борбата срещу изменението на климата и опазването на природните ресурси. Спирането на производството на двигатели с вътрешно горене представлява една от ключовите мерки, които Европейският съюз предприема в рамките на своята стратегия за устойчиво развитие.

Освен това, решението на Европейския парламент има важни социални последици. Преходът към електромобилите и други алтернативни технологии ще създаде нови работни места в секторите на производство, развой и инсталация на чиста енергия. Това ще подпомогне развитието на зелената икономика и ще осигури възможности за заетост и професионално развитие за хората. Освен това, спирането на двигателите с вътрешно горене ще допринесе за подобряване на качеството на живот на градските обитатели, като намали нивата на шум и замърсяване от изгорели горива.

Въпреки че решението за спиране на производството на двигатели с вътрешно горене до 2035 г. представлява значителна промяна в автомобилната индустрия, то създава възможности за иновации и прогрес в областта на електромобилите и алтернативните енергийни източници. Също така, то подчертава решимостта на Европейския съюз да изиграе водеща роля в прехода към устойчива и нисковъглеродна икономика.

Спирането на двигателите с вътрешно горене до 2035 г. е решение, което отразява ангажимента на Европейския парламент и Европейския съюз към бъдещето на околната среда и здравето на хората. Това е решение, което ще изисква сътрудничество и ангажираност от всички заинтересовани страни – производители на автомобили, държави-членки, научни изследователи и потребители. Необходимо е да се инвестира в научно-изследователска дейност и разработване на нови технологии, които да осигурят ефективни и устойчиви алтернативи на двигателите с вътрешно горене.

В допълнение, Европейският парламент ще трябва да създаде необходимата правна рамка и регулации, които да улеснят прехода към електромобилите и други екологосъобразни технологии. Това включва насърчаване на развитието на зареждаща инфраструктура, подкрепа за научно-изследователска и развойна дейност, както и финансови стимули и субсидии за потребителите, които избират електромобили.

Спирането на двигателите с вътрешно горене до 2035 г. представлява предизвикателство, но също така открива нови възможности и перспективи. Преходът към електромобилите и други алтернативни технологии ще допринесе за постигането на по-чиста и устойчива транспортна система, за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива и за подобряване на качеството на живот на хората.

Европейският парламент, като важен законодателен орган, е решен да предприеме необходимите стъпки и да даде необходимия импулс за постигането на поставената цел. Това изисква сътрудничество и ангажираност на всички нива – от политиците и правителствата до бизнеса и гражданите. Само посредством обединени усилия и иновативен подход можем да създадем по-устойчива, по-здравословна и по-чиста околна среда за бъдещите поколения.

Прочетете още интересни новини.

Последвайте ни и във фейсбук.